CUDA Programming Applications

پیاده سازی حل مساله میز با سیستم دسته بند یادگیر با زبان C


برنامه جمع دو ماتریس روی CPU و GPU


برنامه جمع دو بردار روی CPU و GPU


اجرای سمپل های کودا

 

بعد از نصب کودا بر روی سیستم خود برای اطمینان از درست اجرا شدن برنامه های کودایی توصیه می شود سمپل های پیش فرض خود کودا را اجراکنید.

 

مسیر سمپل های کودا:

C:\ProgramData\NVIDIA Corporation\CUDA Samples

 

پس از اتمام نصبCUDA  برنامه Visual Studio را اجرا نمایید و با انتخاب گزینهNew Project  سمت چپ منو NVIDIA  و زیر منویRuntime 8. CUDA  ایجاد شده است که با انتخاب آن و تعیین نمودن نام پروژه وSolution Name  گزینهOk  را اجرا می نماییم.


آغاز برنامه نویسی با کودا

 

شروع برنامه نویسی با کودا

دستورات مهم مدیریت حافظه در  CUDA

 

جدول 3- دستورات مدیریت حافظه در کودا

ادامه مطلب
1 2 >>